Course Outline

 • ประเด็นหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงใน ISO 14001 Version 2015
 • การทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทขององค์กร
 • การทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
 • การทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
 • ความเสี่ยงที่สอดคล้องกับภัยคุกคาม และโอกาส
 • การทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment)
 • พันธสัญญา (Compliance Obligation)
 • การสื่อสาร
 • การวางแผนและการควบคุมกระบวนการ
 • การเฝ้าติดตาม การวัด การวิเคราะห์ และการประเมิน
 • การตรวจติดตามภายใน และการทบทวนฝ่ายบริหาร
 • ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14001:2015
 • การปรับเปลี่ยนเอกสาร ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14001:2015

จุดเด่นของหลักสูตร

 • เน้นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลง
 • บรรยายโดยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และมีประสบการณ์หลากหลาย ในภาคการผลิตและบริการ
 • ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย ให้สอดคล้องกับประเภทธุรกิจ ของผู้ที่เข้ารับการอบรม