Course Outline

 • ทบทวนกระบวนการในการแก้ไขปัญหาแบบ QCC
 • กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยการใช้ QC Story
 • การวิเคราะห์หาสาเหตุ
 • การพิจารณาและนำมาตรการตอบโต้ปัญหาไปปฏิบัติ
 • การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคของ QCC
 • กระบวนการตัดสินใจทางสถิติ
 • การทำความเข้าใจ PDCA Cycle
 • การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ 7 QC Tools
 • ใบตรวจสอบ (Check Sheet)
 • กราฟ (Bar Graph, Line Graph, Pie Chart)
 • แผนภาพพาเรโต (Pareto Diagram)
 • ฮีสโตแกรม (Histogram)
 • แผนภาพแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
 • แผนภูมิการกระจาย (Scatter Diagram)
 • แผนภูมิควบคุม (Control Chart), R chart.
 • แบบฝึกหัด : การฝึกและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 7 QC Tools

จุดเด่นของหลักสูตร

 

 • ตัวอย่าง QCC ที่ได้รับรางวัล
 • มีการบรรยาย การทำแบบฝึกหัดในแต่ละเครื่องมือเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติงานได้จริง