Course Outline

 • แนวคิดที่สำคัญของการทำงานแบบ Agile
 • จุดมุ่งหมายและประโยชน์ที่จะได้รับ จากการทำงานแบบ Agile
 • ความแตกต่างระหว่างการบริหารโครงการแบบ Waterfall และแบบ Agile
 • การทำความเข้าใจโดยสังเขป เกี่ยวกับ 4 Agile Values และ 12 Agile Principles
 • โครงสร้าง และรูปแบบการทำงานแบบ Agile
 • ลักษณะของการทำงานแบบ Self-Organizing Teams
 • การอธิบายโดยสังเขป เกี่ยวกับการทำงาน และบริหารโครงการแบบ SCRUM
 • ความสัมพันธ์ระหว่าง Design Thinking, Lean Startup และ Agile Management
 • การอธิบายและการประยุกต์ใช้ Agile Mindsets & Practices ที่สำคัญในการบริหารงาน
   1. Adaptability and Resilience Mindsets & Practices
   2. Experimentation, Learning, and Improvement Mindsets & Practices
   3. Outcome and Value-Driven Mindsets & Practices
   4. Customer Centricity Mindset & Practices
   5.Team Collaboration Mindset & Practices
1. Adaptability and Resilience Mindsets & Practices
 • รูปแบบความคิด และพฤติกรรม ที่เน้นความยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับตัว ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (Agility)
 • ความสามารถในการฟื้นตัว และสร้างโอกาสจากวิกฤตการณ์ (Resilience & Anti-Fragile) โดยอาศัยจุดแข็งและทรัพยากรที่มีอยู่
  • แบบฝึกหัด : การสร้างโอกาสจากวิกฤติการณ์ โดยอาศัยจุดแข็งและทรัพยากรที่มีอยู่
2. Experimentation, Learning, and Improvement Mindsets & Practices
 • รูปแบบความคิด และพฤติกรรม ที่เน้นการเรียนรู้จากความสำเร็จและความล้มเหลว ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อลดความเสี่ยง จากการทดลองทำสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อน ตลอดจนการสร้างความปลอดภัยทางจิตวิทยา (Psychological Safety)
  • แบบฝึกหัด : เทคนิคการสร้างความปลอดภัยทางจิตวิทยา (Psychological Safety)
3. Outcome and Value-driven Mindsets & Practices
 • รูปแบบความคิด และพฤติกรรมที่มุ่งเน้นการกำหนด และทำให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการ (Outcome)
 • การจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization)
 • การทำงานให้ง่าย (Simplification) และลดความสูญเสีย (Wastes) ในกระบวนการทำงาน
 • การสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value-added)
  • แบบฝึกหัด : เทคนิคการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับลูกค้าภายนอก และลูกค้าภายใน
 4. Customer Centricity Mindset & Practices
 • แนวคิดระหว่าง Product-Centric และ Customer Centric
 • รูปแบบความคิด และพฤติกรรม ที่เน้นลูกค้าและ พนักงาน เป็นศูนย์กลาง
  • แบบฝึกหัด : เทคนิคการเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
5. Team Collaboration Mindsets & Practices
 • รูปแบบความคิด และพฤติกรรม ที่เน้นความร่วมมือร่วมใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
 • การประยุกต์ใช้รูปแบบการทำงานแบบ Agile เช่น Daily Stand-up Meeting and Task Board และ Agile Retrospectives

จุดเด่นของหลักสูตร

 • ประยุกต์ใช้ในการวางแผน และการบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ สภาวการณ์ที่มีความผันผวน เพื่อให้กำหนดพฤติกรรมที่จำเป็นในการผลักดันตนเอง ทีมงาน และองค์กร ให้อยู่รอดและประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพ