Course Outline

  • ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการของ ROHS VER2.
  • สารต้องห้าม 10 ประเภทตามมาตรฐาน ROHS
  • สารต้องห้ามตามมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ SOC
  • แนวทางการดำเนินการกำจัดซากชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์
  • การดำเนินการจัดการสารต้องห้ามชนิดอื่นๆ ตามข้อกำหนดลูกค้า (REACH)
  • การจัดทำเอกสารเทคนิคเพื่อตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า และการจัดเก็บเพื่อการสอบข้อมูลย้อนกลับ
  • การทดสอบสารต้องห้ามตามหลักการสากลที่ลูกค้ายอมรับ

จุดเด่นของหลักสูตร

  • แนวทางการดำเนินการด้านเอกสารเทคนิคต่างๆ