Course Outline

 • ความหมายของระบบบริหารคุณภาพประโยชน์ที่ได้จากระบบบริหารคุณภาพ
 • การอธิบายแนวคิดพื้นฐานในเรื่องคุณภาพ
 • แนวทางการสร้างองค์กรคุณภาพ
 • การสร้างจิตสำนึกของการทำงานอย่างมีคุณภาพ
 • การกำหนดความต้องการของลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายใน
 • การดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายใน
 • ขั้นตอนการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
 • ปัญหาที่เกิดเมื่อพนักงานขาดจิตสำนึกคุณภาพ
 • การแก้ปัญหาความสูญเสีย 7 ประการ
 • เทคนิคในการปรับปรุงงาน
  • แบบฝึกหัด การกำหนดลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายใน
  • แบบฝึกหัด : การแก้ไขปัญหาและ เทคนิคในการปรับปรุงงาน

จุดเด่นของหลักสูตร

 • เน้นเทคนิค ในการสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกคุณภาพ ให้กับพนักงาน
 • กิจกรรมกลุ่มแบบสร้างสรรค์และได้สาระในการแก้ไขปัญหา และเทคนิคในการปรับปรุงงานแบบง่ายๆ นำไปใช้

Upcoming Courses

07
Apr 2020
11
Jun 2020