Course Outline

 • การวางแผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • การเลือกหัวข้อโครงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • การพิจารณา/กำหนดเรื่องที่จะทำการปรับปรุง
 • การวางแผนโครงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • การกำหนดกิจกรรมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • การจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม
 • การกำหนดมาตรการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • การจัดทำแผนกิจกรรม (Action Plan )
 • การดำเนินการปฏิบัติการปรับปรุง
 • การตรวจสอบ/ประเมินผลการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • การตรวจสอบผลการดำเนินงานตามโครงการฯ
 • การประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ
 • การปรับปรุงและกำหนดมาตรฐาน
 • การปรับปรุงโครงการฯ
 • การกำหนดเป็นมาตรฐานการทำงาน
  • แบบฝึกหัดที่ 1 : การพิจารณา/กำหนดเรื่องที่จะทำการปรับปรุง
  • แบบฝึกหัดที่ 2 : การจัดลำดับความสำคัญ/กำหนดมาตรฐานการปรับปรุง

จุดเด่นของหลักสูตร

 • ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • พร้อมตัวอย่างประกอบ
 • กิจกรรมกลุ่มเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิผล