Course Outline

 • โครงสร้างเอกสารสนเทศ ในระบบ ISO 9001:2015
 • ประเภทของเอกสารสารสนเทศ ที่จะต้องควบคุม
 • ประโยชน์และความสำคัญของเอกสารสารสนเทศ
 • หลักการควบคุมเอกสารสารสนเทศ
 • ประเภทของเอกสารสารสนเทศ
 • รูปแบบ และระบบในการควบคุมเอกสารสารสนเทศ
 • ระบบในการควบคุมเอกสารสารสนเทศ
 • เอกสารและแบบฟอร์มที่จำเป็นในการควบคุมเอกสารและข้อมูล
 • เทคนิคในการควบคุมเอกสารสารสนเทศโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
 • การกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บเอกสารสารสนเทศ
 • การทำลายเอกสารสารสนเทศ
 • การจัดทำแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในการควบคุมเอกสารสารสนเทศ
 • การตรวจติดตามเกี่ยวกับเอกสารสารสนเทศ
 • สิ่งที่มักจะตรวจสอบในระหว่างการตรวจติดตามและตรวจประเมิน
 • ข้อบกพร่องที่มักจะพบจากการตรวจติดตาม และตรวจประเมิน

จุดเด่นของหลักสูตร

 • เน้นระบบการควบคุมเอกสารที่ถูกต้อง ไม่ซับซ้อน ใช้งานได้จริง
 • ตัวอย่างระเบียบปฏิบัติงานการควบคุมเอกสารสารสนเทศในระบบ ISO 9001:2015 ทั้งในรูปแบบกระดาษ และระบบคอมพิวเตอร์

Upcoming Courses

17
Mar 2020
20
May 2020