Course Outline

 • แนวคิดของความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
  • ความหมาย และความสัมพันธ์ ระหว่างความคิดเชิงสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
  • ประเภทของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
  • นวัตกรรมกับการสร้างรายได้ และการลดต้นทุน
  • ปัจจัยสำคัญ ที่ผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรม
 • กระบวนการความคิดสร้างสรรค์และเทคนิค Disney Creative Strategy
  • เป็นการศึกษาลักษณะความคิด ขั้นตอนและกระบวนการของการคิดเชิงสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรม ในบทบาทต่างๆ เช่น บทบาทของนักฝัน (Dreamer) นักปฏิบัติ (Realist) และนักวิพากษ์ (Critic)
 • เครื่องมือที่สำคัญในการคิดสร้างสรรค์
 1. Forced Association
 2. Cross-Industry Benchmarking
 3. SCAMPER
   1)  Forced Association : เป็นเทคนิคการเชื่อมโยงคำ รูปภาพ สิ่งของ ไปยังปัญหาหรือโจทย์ที่ต้องการปรับปรุง เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยคิดมาก่อน
   2)  Cross-Industry Benchmarking :เป็นเทคนิคการประยุกต์ใช้แนวคิดของธุรกิจอื่น เพื่อนำมาปรับใช้กับการบริการ และระบบการทำงานของเรา
   3)  SCAMPER : เป็นเทคนิคการสร้างนวัตกรรมด้านกระบวนการทำงาน โดยการประยุกต์ใช้หลักการ ทำให้เป็นมาตรฐาน ทำให้แตกต่าง รวม แยก เปลี่ยนแปลง ทดแทน ตัดออก ทำคู่ขนาน ประยุกต์ใช้งานอื่นทำ  ตรงข้าม ทำสลับ และการนำกลับมาใช้ใหม่
 • สรุปการอบรม และตอบข้อซักถาม

จุดเด่นของหลักสูตร

 • ประยุกต์ใช้เครื่องมือความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถสร้างความคิด ใหม่ ๆ อย่างเป็นระบบ และรวดเร็ว
 • ใช้กรณีศึกษาจริงขององค์กร เพื่อให้สามารถสร้างความคิดใหม่ ๆ และนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที