Course Outline

  • ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
  • ความสำคัญ และประโยชน์ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
  • หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
  • หลุมพรางทางจิตวิทยา ที่ทำให้ขาดเหตุผลในการตัดสินใจ
  • การพัฒนาทักษะของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
  • รูปแบบต่าง ๆ ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
  • การคิดและการตั้งคำถาม ตามแนวทางของ Socrates เพื่อให้เกิดการคิดที่รอบคอบมากขึ้น
  • การวิเคราะห์สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ
  • เทคนิคและเครื่องมือ ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
  • เทคนิคการวิเคราะห์สมมุติฐาน และเงื่อนไขของการตัดสินใจ
  • เทคนิคการมองต่างมุม
  • เทคนิคการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบด้าน

จุดเด่นของหลักสูตร

  • ประยุกต์ใช้เครื่องมือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รอบคอบ และแม่นยำมากยิ่งขึ้น
  • ประยุกต์ใช้เครื่องมือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กับการตัดสินใจภายในองค์กร

Upcoming Courses

10
May 2019