Course Outline

 • ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • ความสำคัญ และประโยชน์ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • หลุมพรางทางจิตวิทยา ที่ทำให้ขาดเหตุผลในการตัดสินใจ
 • การพัฒนาทักษะของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • รูปแบบต่าง ๆ ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • การคิดและการตั้งคำถาม ตามแนวทางของ Socrates เพื่อให้เกิดการคิดที่รอบคอบมากขึ้น
 • การวิเคราะห์สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ
 • เทคนิคและเครื่องมือ ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • เทคนิคการวิเคราะห์สมมุติฐาน และเงื่อนไขของการตัดสินใจ
 • เทคนิคการมองต่างมุม
 • เทคนิคการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบด้าน

จุดเด่นของหลักสูตร

 • ประยุกต์ใช้เครื่องมือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รอบคอบ และแม่นยำมากยิ่งขึ้น
 • ประยุกต์ใช้เครื่องมือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กับการตัดสินใจภายในองค์กร