Course Outline

 • ความหมาย และความสำคัญของการแก้ไขปัญหา แบบข้ามสายงาน
 • หลุมพรางทางจิตวิทยา ของการแก้ไขปัญหา แบบข้ามสายงาน
 • เทคนิคการวิเคราะห์ และ กำหนดปัญหาที่ถูกต้อง
 • เทคนิคการ วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา แบบข้ามสายงาน
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบ ของปัญหา แบบข้ามสายงาน
 • เทคนิคและเครื่องมือ ในการ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา แบบข้ามสายงาน
 • เทคนิคการ ตรวจสอบความถูกต้องของสาเหตุ จากแนวทางการแก้ไขปัญหา
 • เทคนิคการ กำหนดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ของการแก้ไขปัญหา
 • เทคนิคการ ตัดสินใจเลือก และจัดลำดับความสำคัญ จากทางเลือกที่เป็นไปได้
 • เทคนิคการ วิเคราะห์ข้อจำกัดและผลกระทบ จากการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

จุดเด่นของหลักสูตร

 • ประยุกต์ใช้เครื่องมือการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดเชิงระบบ ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ
 • ประยุกต์ใช้เครื่องมือการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ กับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงภายในองค์กร