Course Outline

 • หลักการที่สำคัญของการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
  • ความหมาย และลักษณะของปัญหาที่ซับซ้อน
  • ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
  • การกำหนดขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน อย่างเป็นระบบ
 • การกำหนดปัญหาที่ซับซ้อน ผลลัพธ์ที่ต้องการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ซับซ้อน
  •  เทคนิคการเขียนประโยคปัญหาที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิผล
  • การกำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ จากการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
  •  การพิจารณาผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ซับซ้อน
   • แบบฝึกหัด : การเขียนประโยคปัญหาที่ซับซ้อน อย่างมีประสิทธิผล
 • การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ในการเเก้ไขเเละป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหาที่ซับซ้อน
  • เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัญหาที่ซับซ้อน
  • เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบของปัญหาที่ซับซ้อน ด้วยเครื่องมือ  Causes-Symptom-Effects (CSE Diagram)
  • เทคนิคการกำหนดแนวทางในการแก้ไข และป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหาที่ซับซ้อน
   • แบบฝึกหัด : เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัญหาที่ซับซ้อน
   • แบบฝึกหัด : เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบของปัญหาที่ซับซ้อน
   • แบบฝึกหัด : เทคนิคการกำหนดแนวทางในการแก้ไข และป้องกันการเกิดซ้ำ ของปัญหาที่ซับซ้อน
 • เทคนิคการวิเคราะห์ข้อจำกัดและผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
  • เทคนิคการวิเคราะห์ข้อจำกัด และผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
   • แบบฝึกหัด : เทคนิคการวิเคราะห์ข้อจำกัด และผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

จุดเด่นของหลักสูตร

 • ประยุกต์ใช้เครื่องมือการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดเชิงระบบ ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ
 • ประยุกต์ใช้เครื่องมือการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ กับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงภายในองค์กร