Course Outline

 • หลักการที่สำคัญของการคิดเชิงวิเคราะห์
  • ความหมายของการคิดเชิงวิเคราะห์
  • ความสำคัญและประโยชน์ ของการคิดเชิงวิเคราะห์
  • ปัญหาและอุปสรรคของการคิดเชิงวิเคราะห์ และวิธีการแก้ไข
  • ความสำคัญของข้อมูลกับการคิดเชิงวิเคราะห์
  • เทคนิคการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
 • การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ในการวิเคราะห์
  • เทคนิคการวิเคราะห์ความสำคัญ และรูปแบบการเกิดซ้ำ
  • เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ
  • เทคนิคการวิเคราะห์อาการ สาเหตุและผลกระทบของปัญหา
  • เทคนิคการวิเคราะห์ข้อจำกัด และผลกระทบจากการตัดสินใจ
   • แบบฝึกหัดกลุ่ม : เทคนิคการวิเคราะห์ความสำคัญและรูปแบบการเกิดซ้ำ
   • แบบฝึกหัดกลุ่ม : เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ
   • แบบฝึกหัดกลุ่ม : เทคนิคการวิเคราะห์อาการ สาเหตุและผลกระทบของปัญหา
   • แบบฝึกหัดกลุ่ม : เทคนิคการวิเคราะห์ข้อจำกัด และผลกระทบจากการตัดสินใจ

จุดเด่นของหลักสูตร

 • เน้นเครื่องมือการวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาทั้งแบบภายในหน่วยงานเดียวกัน และปัญหาที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน
 • เน้นการมองปัญหาทั้งแนวลึกและแนวกว้าง เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ครบทุกประเด็น