Course Outline

 • บทบาทที่สำคัญของการเป็นผู้บริหาร และผู้นำภายในองค์กร
 • สไตล์การเป็นผู้นำประเภทต่าง ๆ
 • ทักษะที่สำคัญของผู้นำ ในการบริหารจัดการตนเอง และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • เทคนิคการทำงานร่วมกับหัวหน้า ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน ให้ได้งาน และได้ใจ
 • เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองและทีมงาน (Personal and Team SWOT Analysis)
 • เทคนิคการตั้งหมายของตนเอง และเป้าหมายของทีมงาน
 • เทคนิคการสร้างและการรักษาความสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
 • เทคนิคการบริหารความหลากหลาย และความแตกต่างระหว่างบุคคล
 • เทคนิคการสื่อสารแบบผู้นำ
 • เทคนิคการพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา ภายในทีมงาน
 • เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับ และการสอนงาน ภายในทีมงาน
 • เทคนิคการกระตุ้นและการสร้างความมีส่วนร่วมภายในทีมงาน
 • เทคนิคการบริหารจัดการความขัดแย้งภายในทีมงาน

จุดเด่นของหลักสูตร

ประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการ ที่ทันสมัยจากองค์กรขั้นนำระดับโลก เพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญของผู้นำและผู้บริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของทีมงาน และขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสร้างความผูกพันภายในทีมงาน