Course Outline

 • บทบาทของผู้นำ
  • บทบาทและความแตกต่าง ของการเป็นผู้บริหาร และการเป็นผู้นำภายในองค์กร
  • 5 ระดับของผู้นำ (Five Levels of Leadership)
  • บทบาทที่สำคัญของการเป็นผู้นำภายในองค์กร
  • เทคนิคการบริหารให้ได้งาน และได้ใจลูกน้อง
  • ทักษะที่สำคัญของการเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
  1. การสร้างและการรักษา ความสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
  2. การสื่อสารแบบผู้นำ
  3. การกระตุ้น และการสร้างความมีส่วนร่วม ภายในทีมงาน
  4. การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ภายในทีมงาน
 • การสร้างและการรักษาความสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
  • องค์ประกอบของความไว้วางใจ
  •  เทคนิคการสร้างความเชื่อถือและไว้วางใจ
  • การสร้างความสัมพันธ์แบบ 360 องศา
  • เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้า ลูกน้อง และเพื่อนร่วมงาน
  • เทคนิคการทำงานกับหัวหน้าให้ได้ผลงาน และมีความสุข
  • เทคนิคการบริหารลูกน้องให้ได้งาน และได้ใจ
  • เทคนิคการทำงานกับเพื่อนร่วมงานให้ราบรื่น และได้รับการสนับสนุน
 • การสื่อสารสำหรับผู้นำ
  • องค์ประกอบ และประเภทของการสื่อสาร
  • ความสำคัญของการสื่อสาร สำหรับผู้นำ
  •  เทคนิคการใช้คำพูดเชิงบวกในการทำงาน
  •  เทคนิคการอ่านภาษากาย
  • เทคนิคการฟังแบบ Active Listening
  • ปัญหาอุปสรรคของการฟัง และแนวทางในการแก้ไข
 • การกระตุ้นและการสร้างความมีส่วนร่วมภายในทีมงาน
  • ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจภายในทีมงาน
  •  เทคนิคการสร้างขวัญกำลังใจภายในทีมงาน
  •  สิ่งที่ทำลายขวัญกำลังใจภายในทีมงาน
  • เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมภายในทีมงาน
 • การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ภายในทีมงาน
  • ปัจจัยที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง
  • เทคนิคการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ง
  • 5 สไตล์ในการจัดการความขัดแย้ง
  • กลยุทธ์ในการจัดการกับความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

จุดเด่นของหลักสูตร

 • ประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการ ที่ทันสมัยจากองค์กรขั้นนำระดับโลก เพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญของผู้นำและผู้บริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของทีมงาน และขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสร้างความผูกพันภายในทีมงาน