Course Outline

 • ข้อกำหนด ISO 14001 และ ISO 45001 ในหัวข้อการเตรียมพร้อม และตอบสนองในสถานการณ์
       ฉุกเฉิน
 • การเตรียมพร้อม ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • การระบุเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 • แนวทางการเตรียมพร้อมในภาวะฉุกเฉิน
 • ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Team)
 • การตอบสนองในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 • ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อก๊าซพิษรั่วไหล
 • ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อสารเคมีอันตรายหกรั่วไหล
 • ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเพลิงไหม้ และเหตุระเบิด
 • สาเหตุการเกิดและแหล่งกำเนิดอัคคีภัย
 • ชนิดของเครื่องดับเพลิง
 • ระบบการหนีไฟ
 • หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ควบคุม ป้องกันอัคคีภัย
 • การตอบสนองภายหลังการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 • แบบฝึกหัด : วิเคราะห์ความเหมาะสมของระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการเตรียมพร้อม และตอบสนอง
       ในกรณีฉุกเฉิน
 • แบบฝึกหัด : จัดทำขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉินในกรณีต่างๆ

จุดเด่นของหลักสูตร

 • มีตัวอย่างแผนฉุกเฉิน และระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการเตรียมพร้อมและตอบสนองในภาวะฉุกเฉินเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร