Course Outline

 • Pre-requisite Program และ ระบบ HACCP
 • ความสำคัญของข้อกำหนดสุขลักษณะอาหารของ CODEX
 • สาระสำคัญในหลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับสุขลักษณะอาหาร (GMP)
 • อธิบายข้อกำหนด GMP และแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้การผลิตในขั้นต้น
 • การทวนสอบระบบสุขลักษณะโรงงาน
 • การจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการจัดการสุขลักษณะโรงงานอาหาร
 • ระบบ HACCP และหลักการเบื้องต้น
 • ขั้นตอนการจัดทำระบบ HACCP
 • การจัดทำแผนภูมิกระบวนการผลิต
 • การตรวจสอบความถูกต้องของแผนภูมิการผลิต
 • การวิเคราะห์อันตราย
 • กำหนดจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม และการกำหนดค่าวิกฤต
 • กำหนดระบบเพื่อเฝ้าระวังการควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
 • กำหนดวิธีการแก้ไข และกำหนดการทวนสอบ
 • กำหนดระบบเอกสารและการเก็บบันทึกข้อมูล
 • การนำหลักการและขั้นตอนมาประยุกต์ใช้ในโรงงาน
 • แบบฝึกหัด : การเขียนแผนภูมิกระบวนการผลิต
 • แบบฝึกหัด : การวิเคราะห์หาอันตรายและมาตรการควบคุม

จุดเด่นของหลักสูตร

 • บรรยายโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์หลากหลาย ในธุรกิจด้านอาหาร
 • มีการบรรยาย พร้อมตัวอย่างการวิเคราะห์อันตราย และการทำแบบฝึกหัดให้สอดคล้องกับแต่ละประเภทธุรกิจ