Course Outline

 • ความเป็นมาของ Codex และ GMP
 • ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร
 • การจัดทำเอกสารในระบบ GMP
 • โครงสร้างระบบเอกสาร
 • หลักสำคัญของการเขียนเอกสาร
 • อันตรายทางกายภาพ อันตรายทางเคมี และ อันตรายทางชีวภาพ
 • หลักเกณฑ์ทั่วไปของสุขลักษณะของสถานประกอบการ
 • การผลิตในขั้นต้น
 • สถานที่ประกอบการ : การออกแบบและสิ่งอำนวยความสะดวก
 • การควบคุมการปฏิบัติงาน
 • สถานที่ประกอบการ : การบำรุงรักษาและการสุขาภิบาล
 • สถานที่ประกอบการ : สุขลักษณะส่วนบุคคล
 • การขนส่ง
 • ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค
 • การฝึกอบรม
 • การทวนสอบระบบสุขลักษณะของสถานประกอบการ
 • แบบทดสอบ : โปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะ

จุดเด่นของหลักสูตร

 • แถมเอกสารระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง โปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประยุกต์ใช้
 • มีการบรรยาย การยกตัวอย่าง และการทำแบบฝึกหัดให้สอดคล้องกับแต่ละประเภทธุรกิจ