Course Outline

 • ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการควบคุมวัตถุอันตราย
 • ความรู้เบื้องต้นของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและดำเนินการกับวัตถุอันตราย
 • ลักษณะต่างๆของสารเคมี และสัญลักษณ์การบ่งชี้
 • ประเภทของสารเคมีอันตราย
 • การทำความเข้าใจเอกสาร Material Safety Data Sheet (MSDS)
 • HAZCHEM CODE
 • การควบคุมอันตรายจากสารเคมีในสถานที่ทำงาน
 • การปฏิบัติงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย
 • การจัดเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัย
 • การเคลื่อนย้ายสารเคมีอย่างปลอดภัย
 • การกำจัดสารเคมี
 • การตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
 • การจัดทำระเบียบการปฏิบัติงาน สำหรับการควบคุมการปฏิบัติงานกับสารเคมี
 • แบบฝึกหัด : การชี้บ่งชนิดของสารเคมี
 • แบบฝึกหัด : การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการสารเคมี จากภาพเหตุการณ์จริง

จุดเด่นของหลักสูตร

 • สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย ในการทำงานให้กับพนักงาน
 • กิจกรรมกลุ่ม ประกอบการสอนเพื่อให้น่าสนใจ และเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น
 • ยกตัวอย่างให้สอดคล้องกับธุรกิจของผู้เข้าอบรม