Course Outline

 • ประวัติความเป็นมาของการจัดทำมาตรฐาน IATF 16949:2016
 • ความสำคัญและประโยชน์ของการจัดทำมาตรฐาน
 • แนวคิดและหลักการของ IATF 16949:2016
 • การอธิบายหลักการของ Process Approach และ Risk-based Thinking
 • การอธิบายข้อกำหนดของ IATF 16949:2016
 • คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์
 • บริบทขององค์กร
 • ภาวะผู้นำ
 • การวางแผน
 • การสนับสนุน
 • การดำเนินการ
 • การประเมินผลงาน
 • การปรับปรุง
 • ข้อกำหนดที่เพิ่มเติมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
 • การอธิบายความเชื่อมโยงกับ Core Tools ที่เกี่ยวข้อง
 • ขั้นตอนในการดำเนินโครงการ IATF 16949:2016

จุดเด่นของหลักสูตร

 • บรรยายโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรง
 • ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย ให้สอดคล้องกับประเภทธุรกิจ ของผู้ที่เข้ารับการอบรม

Upcoming Courses

17
Feb 2021
28
Apr 2021