Course Outline

 • การกำหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน และการกำหนดเป้าหมายของงาน
 • เทคนิคการวางแผนและควบคุมงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงาน
 • เทคนิคการบริหารเวลา และการจัดลำดับความสำคัญของงาน
 • เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ทำให้เสียเวลา
 • เทคนิคการจัดการกับการผลัดวันประกันพรุ่ง
 • เทคนิคการมอบหมายงาน และการประสานงาน เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ
 • เทคนิคการปฏิเสธด้วยความสุภาพ และรักษาน้ำใจอีกฝ่ายหนึ่ง
 • เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ลดความขัอแย้ง และทำให้งานประสบความสำเร็จ
 • เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่คาดคิด ในการทำงาน
 • เทคนิคการสร้างความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานของตนเอง และทีมงาน
 • เทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มของงานที่ทำ
 • เทคนิคการทำงานเชิงรุก
 • เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ภายในเวลาที่กำหนดไว้

จุดเด่นของหลักสูตร

ประยุกต์ใช้เทคนิคทางจิตวิทยาประยุกต์ชั้นนำที่พิสูจน์แล้ว เพื่อให้สามารถปรับปรุง และพัฒนาตนเองให้เกิดความสมดุลในองค์รวม ระหว่า’ชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เร็วขึ้น มีคุณภาพงานที่สูงขึ้น และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดเวลา