Course Outline

 • จิตวิทยาพื้นฐานของมนุษย์ ที่เกี่ยวกับการโน้มน้าวจูงใจ
 • หลักการของอริสโตเติล ที่เกี่ยวกับการโน้มน้าวจูงใจ
 • การทำงานของสมอง และจิตใต้สำนึก ที่เกี่ยวข้องกับการโน้มน้าวและจูงใจ
 • การโน้มน้าวจูงใจ ในระดับของจิตสำนึก และจิตใต้สำนึก
 • องค์ประกอบของการโน้มน้าวจูงใจ
 • เทคนิคการสร้างความเขื่อมั่น และเชื่อถือ เพื่อการโน้มน้าวและจูงใจ
 • กฎ 10 ประการของการโน้มน้าวและจูงใจ พร้อมตัวอย่างประกอบ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
 • เทคนิคการใช้ภาษากาย เพื่อการโน้มน้าวจูงใจ
 • เทคนิคการใช้ภาษา และคำ เพื่อการโน้มน้าวจูงใจ
 • เทคนิค และแนวทางในการพูดเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจ
 • เทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling) เพื่อการโน้มน้าวและจูงใจ
 • เทคนิคการวัดความสำเร็จ จากการโน้มน้าวและจูงใจ

จุดเด่นของหลักสูตร

 • ประยุกต์ใช้เครื่องมือ และเทคนิคทางจิตวิทยา เพื่อให้สามารถโน้มน้าวและจูงใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์