Course Outline

 • การอธิบายรายละเอียดของข้อกำหนดของที่เกี่ยวข้อง
 • ลำดับความสำคัญของกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม
 • การตีความและสรุปสาระสำคัญของกฎหมายตามหมวดต่างๆ
 • กฎหมายโรงงานทั่วไป
 • กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ำ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปฏิกูลและการควบคุม
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย สารเคมีอันตราย
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดบุคลากร การฝึกอบรม ด้านสิ่งแวดล้อม
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการอนุรักษ์พลังงานและการควบคุม
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและการควบคุม
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุรำคาญ การรบกวน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความปลอดภัย
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัย

จุดเด่นของหลักสูตร

 • การตีความด้านกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ให้ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย
 • แจกทะเบียนกฎหมายที่องค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ทันที

Upcoming Courses

18
Mar 2021
13
May 2021