Course Outline

 • บทบาทหน้าที่ของ EMR และผู้บริหารในในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • การทำความเข้าใจข้อกำหนดที่สำคัญของ ISO 14001:2015 ที่เกี่ยวข้อง
 • นโยบายสิ่งแวดล้อม
 • ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
 • ความเสี่ยงและโอกาส
 • วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • การเฝ้าติดตาม การวัด การวิเคราะห์ และการประเมิน
 • การตรวจติดตามภายใน
 • การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
 • ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
       รวมถึงการแก้ไข และป้องกัน
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินโครงการ
 • คำถามที่มักจะสอบถาม EMR และผู้บริหาร และแนวทางในการตอบคำถาม
 • บทบาทของ EMR และผู้บริหารหลังจากที่ได้รับการรับรองแล้ว
 • การรักษาระบบ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • แบบฝึกหัด : ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ
        ตลอดจนการดำเนินการแก้ไขและป้องกัน

จุดเด่นของหลักสูตร

 • บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการทำระบบ ISO 14001:2015
 • แนวทางการตอบคำถามของผู้บริหาร ในระหว่างการตรวจประเมินเพื่อรับการตรวจประเมินในระบบ ISO 14001:2015