Course Outline

 • ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของ ISO 14001
 • การทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของ ISO 14001
 • การทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทขององค์กร
 • การทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
 • การทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
 • ความเสี่ยงที่สอดคล้องกับภัยคุกคามและโอกาส
 • การทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • การสื่อสาร
 • การจัดสรรทรัพยากร
 • การควบคุมการปฏิบัติการ
 • การเฝ้าติดตาม การวัด การวิเคราะห์ และการประเมิน
 • การแก้ไขและการปรับปรุง
 • การตรวจติดตามภายใน
 • การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
 • ขั้นตอนในการดำเนินโครงการ ISO 14001:2015 ให้ประสบความสำเร็จ

จุดเด่นของหลักสูตร

 • บรรยายโดยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และมีประสบการณ์หลากหลาย ในภาคการผลิตและบริการ
 • ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย ให้สอดคล้องกับประเภทธุรกิจ ของผู้ที่เข้ารับการอบรม

Upcoming Courses

16
Feb 2021
21
Apr 2021
15
Jun 2021