Course Outline

 • การอธิบายข้อกำหนดของการตรวจติดตามภายในระบบ ISO 22000
 • ความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจติดตามภายใน
 • เทคนิคการตรวจติดตามประเด็นที่สำคัญของข้อกำหนด ISO 22000
 • การจัดทำแผนการตรวจติดตามระบบการจัดการความปลอดภัยเกี่ยวกับอาหาร
 • การจัดตั้งทีมผู้ตรวจติดตาม
 • บทบาทและความรับผิดชอบของหัวหน้าทีมและสมาชิกในทีมผู้ตรวจติดตาม
 • เทคนิคในการตรวจสอบเอกสาร
 • เทคนิคการจัดเตรียม Check-list ที่มีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการเปิดประชุม (Opening Meeting)
 • เทคนิคในการค้นหา และตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับระบบการตัดการความปลอดภัย
       เกี่ยวกับอาหาร
 • สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติขณะดำเนินกิจกรรมการตรวจติดตาม
 • เทคนิคการรายงานข้อบกพร่องในการปิดประชุม (Closing Meeting)
 • เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจติดตามรวมทั้งการรายงานความไม่สอดคล้อง
 • เทคนิคการติดตามผลและการปิดสรุปความไม่สอดคล้อง เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพ
 • แบบฝึกหัด : การเชื่อมโยงข้อกำหนดของ ISO 22000:ไปยังกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • แบบฝึกหัด : การจัดทำ Check-list

จุดเด่นของหลักสูตร

 • แถมตัวอย่าง Audit Checklist
 • การทำแบบฝึกหัด Live Audit โดยลงไปตรวจที่พื้นที่ปฏิบัติงานจริง (กรณีที่เป็น In house Training)