Course Outline

 • หลักการที่สำคัญของ ISO 22000
 • การอธิบายรายละเอียดของข้อกำหนด ISO 22000 พร้อมตัวอย่าง
 • การวางแผนและการทำให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย
 • การยืนยัน การทวนสอบ และการปรับปรุง
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับเอกสาร
 • การวางแผนระบบการจัดการความปลอดภัยเกี่ยวกับอาหาร
 • การจัดการทรัพยากร
 • การวางแผนและการทำให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย
 • โปรแกรมสุขลักษณะพื้นฐาน (PRPs)
 • ขั้นตอนเบื้องต้นเพื่อให้สามารถวิเคราะห์อันตราย
 • การวิเคราะห์อันตราย
 • การจัดทำ Operational PRPs
 • การจัดทำแผน HACCP
 • การทวนสอบการวางแผน
 • ระบบการสอบกลับ
 • การควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 • การยืนยัน การทวนสอบ และการปรับปรุงระบบการจัดการ
 • แบบฝึกหัด: การวิเคราะห์อันตราย

จุดเด่นของหลักสูตร

 • บรรยายโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอาหาร
 • มีการบรรยายให้สอดคล้องกับแต่ละประเภทธุรกิจ พร้อมตัวอย่างเอกสาร เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร