Course Outline

 • การอธิบายข้อกำหนดที่เกี่ยวกับผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของ ISO 9001:2015 โดยละเอียด
 • หน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญของผู้บริหาร ที่ระบุในข้อกำหนดของ  ISO 9001:2015
 • คุณสมบัติที่สำคัญของผู้บริหาร
 • เทคนิคในการจัดการ เกี่ยวกับข้อกำหนดหลักที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
 • ข้อแนะนำสำหรับผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จของการดำเนินโครงการ
 • เทคนิคในการประเมินความสำเร็จของโครงการ
 • ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ รวมถึงการแก้ไขและปรับปรุง
 • การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
 • การตรวจประเมินผู้บริหาร
 • การตรวจสอบความมุ่งมั่นของผู้บริหาร
 • คำถามที่มักจะสอบถามกับผู้บริหารในระหว่างการตรวจประเมิน
 • แนวทางการตอบคำถามของผู้บริหาร ในระหว่างการตรวจประเมิน
 • ปัญหาที่มักจะเกิดกับหน่วยงานที่ได้รับการรับรองแล้ว
 • การเตรียมการสำหรับการ Surveillance Audit
 • เทคนิคการปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

จุดเด่นของหลักสูตร

 • เน้นข้อกำหนดที่เกี่ยวกับผู้บริหาร และผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ
 • แนวทางการตอบคำถามของผู้บริหาร ในระหว่างการตรวจประเมินเพื่อรับการตรวจประเมินในระบบ ISO 9001:2015