Course Outline

 • ความหมายของความเสี่ยงและโอกาส
 • แนวคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง ตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 (Risk-based Thinking)
 • ข้อกำหนด ISO 9001:2015 ที่อธิบายถึงความเสี่ยง และโอกาส
 • ข้อกำหนดอื่น ๆ ของ ISO 9001:2015 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและโอกาส
 • ประเภทของความเสี่ยง
 • ตัวอย่างของความเสี่ยงในอุตสาหกรรม หรือประเภทธุรกิจต่าง ๆ
 • เทคนิคการกำหนดและประเมินความเสี่ยง
 • กระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
 • เทคนิคการชี้บ่งความเสี่ยง (Risk Identification)
 • เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)
 • เทคนิคการดำเนินการกับความเสี่ยง
 • ทางเลือกในการจัดการกับความเสี่ยง
 • ปัจจัยในการพิจารณาเลือกวิธีการในการจัดการกับความเสี่ยง
 • เทคนิคในการดำเนินการกับโอกาส
 • ทางเลือกในการจัดการกับโอกาส
 • ปัจจัยในการพิจารณาเลือกวิธีการในการจัดการกับโอกาส
 • ข้อควรระวังในการประเมินและดำเนินการกับความเสี่ยง
  • แบบฝึกหัด : เทคนิคการชี้บ่งและวิเคราะห์ความเสี่ยง
  • แบบฝึกหัด : เทคนิคการจัดการกับความเสี่ยง

จุดเด่นของหลักสูตร

 • ระบบการประเมิน และวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้งานได้จริง
 • ใช้ตัวอย่างจริงของผู้เข้ารับการอบรม
 • ตัวอย่างระเบียบปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงตามระบบ ISO 9001:2015

Upcoming Courses

18
Feb 2021
20
Apr 2020
18
Jun 2021