Course Outline

 • กำเนิดไคเซ็น
 • ความหมายของไคเซ็น
 • วัตถุประสงค์ของไคเซ็น
 • ประโยชน์ของไคเซ็น
 • หลักการและแนวคิดสำหรับไคเซ็น
 • Workshop : การค้นหาความสูญเสีย สูญเปล่า 
 • เทคนิคที่นำมาใช้ในการทำไคเซ็น
 • Workshop : การฝึกระดมสมอง
 • ขั้นตอนการทำไคเซ็น และการเขียนรายงาน
 • Workshop : การเขียนรายงานไคเซ็น
 • การบริหารกิจกรรมไคเซ็น
 • การส่งเสริมไคเซ็น

จุดเด่นของหลักสูตร

ทราบแนวทางในการปรับปรุงงานอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวคิดเชิงบวก สร้างสรรค์ และเปิดกว้างต่อการปรับปรุงการทำงาน  

 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ฝึกคิดและเสนอแนวทางการปรับปรุงในกรณีศึกษาต่างๆ
 • ส่งเสริมทัศนคติในการปรับปรุงงาน และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านทางกรณีศึกษา
 • สอนการเขียนรายงานการปรับปรุงแบบ ไคเซ็น ที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ