Course Outline

 • แนวคิด และหลักการของการสื่อสาร
 • กระบวนการคิด การรับรู้ และการสื่อสารของคน
 • การทำงานของสมอง และจิตใต้สำนึกที่มีผลต่อการสื่อสาร
 • การแบ่งคนตามรูปแบบความคิด และความถนัดในการสื่อสาร
 • เทคนิคการกำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสาร กับคนประเภทต่าง ๆ
 • เทคนิคการสื่อสาร โดยการวิเคราะห์ภาษาพูด และการอ่านภาษากาย
 • เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
 • เทคนิคการฟังความหมาย ฟังเจตนาความต้องการ และฟังความรู้สึก
 • การพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวก เพื่อลดความขัดแย้ง
 • รูปแบบและเทคนิคการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
 • เทคนิคการให้ และการรับข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
 • เทคนิคการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เพื่อการโน้มน้าวและจูงใจ

จุดเด่นของหลักสูตร

 • ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา ในการสื่อสาร
 • ใช้แบบประเมินตนเอง กรณีศึกษา และแบบฝึกหัด
 • มีรูปแบบการสื่อสารที่เป็นระบบ ชัดเจน เข้าใจง่าย และนำไปใช้งานได้จริง

Upcoming Courses

20
Nov 2018
21
Nov 2018