Course Outline

 • การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก
  • ความหมายของการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก
  • เหตุผลและความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง
  • สาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
  • ระดับของการเปลี่ยนแปลง
  • รูปแบบในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
   • กิจกรรม : สิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
 • การเป็นผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Leading and Managing Change)
  • บทบาทของผู้นำ และผู้บริหารในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Leading and Managing Change)
  • ความสัมพันธ์ของ Mc Kinsey 7S Framework และการบริหารการเปลี่ยนแปลง (การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับโครงสร้าง ระบบการทำงาน กลยุทธ์ สไตล์การบริหาร ทักษะ การบริหารจูงใจพนักงาน และค่านิยมร่วม)
  • การสร้างวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลง
  • การสร้างความเชื่อมั่น และเชื่อใจให้กับพนักงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
  • การโน้มน้าวจูงใจ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
 • เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
  • กระบวนการ และขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
  • ปัญหาและอุปสรรคในการริหารการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการแก้ไข และป้องกันปัญหา
   • แบบฝึกหัด : ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
  • กระบวนการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
  • การสร้างทัศนคติเชิงบวก ต่อการเปลี่ยนแปลง
   • แบบฝึกหัด : การสร้างทัศนคติเชิงบวก ต่อการเปลี่ยนแปลง
  • การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) และการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
  • การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม
   • แบบฝึกหัด : การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการกำหนด

จุดเด่นของหลักสูตร

 • ประยุกต์ใช้เครื่องมือ และเทคนิคทางจิตวิทยา เพื่อให้สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 • เน้นทั้งการเปลี่ยนแปลงตนเอง และบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร