Course Outline

 • องค์ประกอบของการให้บริการที่ดี
 • การทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของลูกค้า
 • สิ่งที่ลูกค้าต้องการและคาดหวัง ในปัจจุบันและในอนาคต
 • เทคนิคการบริหารความคาดหวังของลูกค้า
 • การทำความเข้าใจกระบวนการของลูกค้า เพื่อให้เข้าใจมุมมองของลูกค้า ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 • การสร้างทัศนคติเชิงบวก ในการให้บริการลูกค้า
 • เทคนิคและรูปแบบการคิด และการสร้างจิตสำนึกเชิงบวก ในการให้บริการ ด้วยเทคนิค NLP
 • เทคนิคทางจิตวิทยา เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 • การประยุกต์ใช้เทคนิคการคิดเชิงรุก ในการให้บริการลูกค้า
 • เทคนิคการป้องกันปัญหาในการให้บริการ ก่อนที่จะเกิดขึ้น
 • เทคนิคการจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในการให้บริการลูกค้า

จุดเด่นของหลักสูตร

 • ประยุกต์ใช้เครื่องมือของ NLP (Neuro Linguistic Programming) ในการสร้างทัศนคติเชิงบวกในการให้บริการลูกค้า
 • เน้นรูปแบบการสร้างทัศนคติเชิงบวก ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง