Course Outline

 • การประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดเชิงระบบ ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ
 • หลุมพรางทางจิตวิทยา ที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
 • การพัฒนาทักษะการคิด เพื่อการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ
 • กระบวนการและขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินสินใจ
 • เทคนิคและเครื่องมือ ในการแก้ไขปํญหาและตัดสินใจ
 • เทคนิคการกำหนดปัญหาที่ถูกต้อง
 • เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ สาเหตุ และผลกระทบของปัญหา ตลอดจนกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
 • เทคนิคการตัดสินใจเลือก และจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการแก้ไขปัญหา
 • เทคนิคการวิเคราะห์ข้อจำกัด และผลข้างเคียง จากการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ
 • เทคนิคการตัดสินใจ ในกรณีที่มีหลายทางเลือก
 • เทคนิคการประเมินความเสี่ยงจากการตัดสินใจ

จุดเด่นของหลักสูตร

 • ประยุกต์ใช้เครื่องมือการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดเชิงระบบ ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ
 • ประยุกต์ใช้เครื่องมือการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ กับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงภายในองค์กร

Upcoming Courses

22
Aug 2017
23
Aug 2017
18
Oct 2017
19
Oct 2017
22
Feb 2018
20
Apr 2018
21
Jun 2018
16
Aug 2018
18
Oct 2018
15
Aug 2018