Course Outline

 • การทำความเข้าใจข้อกำหนดรวมของการตรวจติดตามภายใน
 • การรวมระบบการตรวจติดตามทั้ง 3 ระบบ
 • การใช้แนวทาง Process Model ในการตรวจติดตาม
 • เทคนิคการตรวจติดตามแบบ PDCA Approach
 • เทคนิคการตรวจติดตามแบบการรวมระบบ
 • การวางแผนการรวมระบบการตรวจติดตาม
 • การเตรียม Checklists ในระบบการตรวจติดตาม
 • การเปิดการประชุม
 • การรวบรวมและการตรวจสอบข้อมูล
 • เทคนิคการตั้งสมมติฐาน และการหาหลักฐานในระหว่างการตรวจติดตาม
 • การปิดการประชุม
 • เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจติดตาม
 • การติดตามผลและการปิดสรุป
 • แบบฝึกหัด : การทบทวนข้อกำหนด โดยการวิเคราะห์ผลการตรวจติดตามภายในจากเหตุการณ์ ต่างๆ
 • แบบฝึกหัด : การเตรียม Checklists ในการตรวจติดตาม
 • แบบฝึกหัด : การเขียนรายงานการตรวจติดตาม

จุดเด่นของหลักสูตร

 • แถมตัวอย่าง Checklists ในการตรวจติดตามภายในทั้ง 3 ระบบ
 • มีการบรรยาย ทำแบบฝึกหัด จำลองสถานการณ์ Live audit (ในกรณีเป็นการฝึกอบรมแบบ In-house Training)

Upcoming Courses

29
Aug 2018
30
Aug 2018
29
Nov 2018
30
Nov 2018