Course Outline

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส
 • ความหมายของแต่ละ ส
 • ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม 5 ส
 • เทคนิคและแนวทางในการดำเนินกิจกรรม 5 ส
 • แนวทางการดำเนินกิจกรรม 5 ส
 • แนวทางการปฏิบัติแบบ Project Type
 • แนวทางการปฏิบัติแบบ Company Wide
 • ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส ให้ประสบความสำเร็จ
 • ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการ
 • ขั้นตอนที่ 2 เริ่มต้นดำเนินการ
 • ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการและขยายผล
 • ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงและสร้างมาตรฐาน
 • ขั้นตอนที่ 5 ยกระดับ
 • เทคนิคการทำ 5 ส กับการพัฒนาหน่วยงานในองค์กร ( ส 1 สะสาง ส 2 สะดวก ส 3 สะอาด ส 4 สุขลักษณะ
       และส 5 สร้างนิสัย)
 • การประกวดกิจกรรม 5 ส
 • แบบฝึกหัด : การกำหนดมาตรฐานกิจกรรม 5 ส
 • แบบฝึกหัด : ฝึกปฏิบัติการตรวจกิจกรรม 5 ส

จุดเด่นของหลักสูตร

 • บรรยายโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์หลากหลาย ในภาคการผลิตและบริการ
 • ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย ให้สอดคล้องกับประเภทธุรกิจ ของผู้ที่เข้ารับการอบรม