Course Outline

 • หลักการ และแนวคิดของวัตถุประสงค์คุณภาพ
 • การอธิบายหลักการพื้นฐานของระบบบริหารคุณภาพ ที่เกี่ยวข้อง
 • ความสำคัญในการจัดทำวัตถุประสงค์คุณภาพ
 • ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์คุณภาพกับข้อกำหนดหลักอื่น ๆ
 • ขั้นตอนและเทคนิคในการจัดทำวัตถุประสงค์คุณภาพที่มีประสิทธิผล
 • เทคนิคการกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ ในระดับองค์กร
 • เทคนิคการกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ ในระดับหน่วยงาน
 • เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย และแผนงาน
 • เทคนิคและตัวอย่างในการกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพและตัวชี้วัดในหน่วยงาน
       และกระบวนการต่าง ๆ
 • การทดสอบวัตถุประสงค์คุณภาพ
 • เทคนิคการทดสอบวัตถุประสงค์คุณภาพ
 • แนวทางการตรวจประเมินวัตถุประสงค์คุณภาพตามข้อกำหนด
 • สิ่งที่ผู้ตรวจประเมิน มักจะตรวจสอบในระหว่างการตรวจประเมิน
 • ข้อบกพร่องที่มักจะพบในระหว่างการตรวจประเมิน
  • แบบฝึกหัด : การจัดทำวัตถุประสงค์คุณภาพในระดับองค์กร
        และระดับหน่วยงาน

จุดเด่นของหลักสูตร

 • เน้นการตั้ง KPIs ที่เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม และลดความ
 • ขัดแย้งในการทำงาน
 • แถมตัวอย่าง KPIs ของแต่ละหน่วยงานให้ผู้ที่เข้ารับการเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้