Notice: Undefined offset: 0 in /home/qualitytra/domains/qualitytraining.co.th/public_html/wp-content/themes/qt/single-course.php on line 97
Sales & Service Psychology With NLP Techniques - QT - QT

Course Outline

 • การประยุกต์ใช้ NLP ที่เกี่ยวข้องกับการขาย และการให้บริการลูกค้า
 • ผลกระทบของจิตใต้สำนึกที่มีผลต่อการขาย และการให้บริการ
 • เทคนิคการทำความเข้าใจความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวลของลูกค้า
 • เทคนิคการแบ่งกลุ่มลูกค้า ตามรูปแบบการคิด พฤติกรรม และความถนัดในการสื่อสารของลูกค้า
        ด้วยเทคนิค NLP
 • กลยุทธ์ในการสื่อสารกับลูกค้าให้ได้ผล ในแต่ละกลุ่ม
 • เทคนิคการใช้ภาษาเชิงบวก และการอ่านภาษากายของลูกค้า
 • เทคนิคการฟังความหมาย เจตนา และความหมายซ่อนเร้นของลูกค้า
 • เทคนิคทางจิตวิทยา ในการสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจกับลูกค้า
 • เทคนิคการโน้มน้าวและจูงใจลูกค้า ด้วยเทคนิค NLP
 • เทคนิคทางจิตวิทยา ในการทำความเข้าใจมุมมองของลูกค้า
 • เทคนิคทางจิตวิทยา ในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า
 • เทคนิคทางจิตวิทยา ในการตอบข้อโต้แย้งของลูกค้าอย่างได้ผล

จุดเด่นของหลักสูตร

 • ประยุกต์ใช้เครื่องมือของ NLP (Neuro Linguistic Programming) ในการขายและให้บริการลูกค้า ซึ่งปัจจุบัน มีการใช้ และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
 • เน้นรูปแบบการสื่อสาร และวิธีการที่เป็นระบบ ชัดเจน เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง