Course Outline

 • การประยุกต์ใช้การคิดเชิงนวัตกรรมกับการคิดเชิงกลยุทธ์
 • ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดเชิงกลยุทธ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
 • เทคนิคการพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการคิดเชิงกลยุทธ์
 • หลุมพรางทางจิตวิทยาของการคิดเชิงกลยุทธ์ จากงานวิจัยของ Harvard
 • การวิเคราะห์สมมติฐานในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Assumption Analysis)
 • เครื่องมือและเทคนิค ในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ และการกำหนด กลยุทธ์ใหม่ ๆ
 • การสร้างนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ (Business Model Innovation)
 • เทคนิคการคิดเชิงกลุทธ์เกี่ยวกับคู่แข่งขัน และการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
 • เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส ที่เกิดจากลูกค้า และคู่แข่งขัน

จุดเด่นของหลักสูตร

 • ประยุกต์ใช้เครื่องมือนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
 • ฝึกการประยุกต์ใช้เครื่องมือกับการพัฒนากลยุทธ์ขององต์กร ในระหว่างการอบรม