Course Outline

 • ความหมายและความสำคัญของกลยุทธ์
 • 3 ระดับของกลยุทธ์ (3 Levels of Strategies)
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking Innovation) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) และการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation)
 • การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking Innovation Skills)
 • การพัฒนาทักษะการคิดแบบเป็นระบบในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Eco-System Design)
 • การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามทางธุรกิจ (TOWS Matrix)
 • เทคนิคการวิเคราะห์โอกาสในอุปสรรค และการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสที่เกิดขึ้น
 • เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็งในจุดอ่อนของเรา และจุดอ่อนในจุดแข็งของคู่แข่งขัน
 • เครื่องมือการคิดกลยุทธ์เชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ให้กับกลยุทธ์ขององค์กร
  • แบบฝึกหัดกลุ่มและกรณีศึกษา : เครื่องมือการคิดกลยุทธ์เชิงนวัตกรรม
 • สรุปการอบรม ตอบข้อซักถาม

จุดเด่นของหลักสูตร

 • ประยุกต์ใช้เครื่องมือนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
 • ฝึกการประยุกต์ใช้เครื่องมือกับการพัฒนากลยุทธ์ขององต์กร ในระหว่างการอบรม