Course Outline

 • ความหมายของเวลา และความสำคัญของการบริหารเวลา
 • เทคนิคการวิเคราะห์ในการใช้เวลาในแต่ละวัน
 • เทคนิคการบริหารเวลา และการจัดลำดับความสำคัญของงาน
 • เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญ
 • เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ทำให้เสียเวลา
 • การประยุกต์ใช้เทคนิค Pomodoro เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • เทคนิคการวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้หลักการของ Agile
 • เทคนิคการจัดการกับการผลัดวันประกันพรุ่ง (Procrastination)
 • เทคนิคการมอบหมายงาน และการประสานงาน เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ
 • เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด
 • เทคนิคการสร้างความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานของตนเอง และทีมงาน
 • สรุปการอบรม ตอบข้อซักถาม

จุดเด่นของหลักสูตร

 • ประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ ในการบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงาน เพื่อให้สามารถ วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้