Course Outline

 • ทัศนคติความปลอดภัยและเหตุการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย
 • หลักการของอุบัติเหตุ
 • ความรู้พื้นฐานของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • หลักการชี้บ่งอันตรายในการปฏิบัติงาน
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
 • ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 • การเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • การป้องกันอันตราย และการควบคุมความเสี่ยงจากการทำงาน
 • ตัวอย่างมาตรการในการป้องกันอันตราย และควบคุมความเสี่ยง
 • แบบฝึกหัด: การระดมสมองการค้นหาแหล่งอันตรายและสาเหตุการเกิดอันตราย
 • แบบฝึกหัด: การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงอย่างสร้างสรรค์

จุดเด่นของหลักสูตร

 • ใช้เทคนิคความคิดสร้างสรรค์ ในการค้นหาอันตรายและการการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงแบบง่ายๆ
 • บรรยายพร้อมด้วย Video เกี่ยวกับอันตรายประกอบการสอนเพื่อให้น่าสนใจ