Course Outline

 • วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง
 • ความหมายของ “อันตรายและความเสี่ยง”
 • วิธีการชี้บ่งอันตราย
 • การแยกประเภทของกิจกรรม
 • การระบุอันตราย
 • การระบุลักษณะการเกิด และสาเหตุ
 • การพิจารณาความเสี่ยง
 • การพิจารณาระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 • การเตรียมแผนควบคุมความเสี่ยง
 • การทบทวนแผนควบคุมความเสี่ยง
 • การจัดทำแผนควบคุมความเสี่ยง
 • เทคนิคการจัดทำแผนควบคุมความเสี่ยง
 • การทบทวนแผนควบคุมความเสี่ยง
 • ตัวอย่างลักษณะปัญหา และผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแต่ละหน่วยงาน
 • แบบฝึกหัด :  การชี้บ่งอันตราย และการประเมินความเสี่ยง
 • แบบฝึกหัด :  การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง

จุดเด่นของหลักสูตร

 • ตัวอย่างระเบียบปฏิบัติงานการประเมินความเสี่ยง และตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม
 • บรรยาย ยกตัวอย่าง และทำแบบฝึกหัดให้สอดคล้องกับประเภทธุรกิจ ของผู้เข้ารับการอบรม

Upcoming Courses

25
Feb 2021
27
Apr 2021
25
Jun 2021