Course Outline

 • ความเป็นมาและประโยชน์ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • หลักการของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • การอธิบายข้อกำหนดของ ISO 45001 : 2018
 • นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • การชี้บ่งอันตราย และการประเมินความเสี่ยง
 • วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • การฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึกและความรู้ความสามารถ
 • การสื่อสาร การมีส่วนร่วม และการให้คำแนะนำปรึกษา
 • เอกสารและการควบคุมเอกสารในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • การควบคุมการปฏิบัติ
 • การเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน
 • การติดตามตรวจสอบและการวัดผลการปฏิบัติ
 • การตรวจประเมิน
 • การแก้ไขและการป้องกัน
 • การจัดทำและเก็บบันทึก
 • ขั้นตอนการดำเนินการ ในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จุดเด่นของหลักสูตร

 • บรรยายโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์หลากหลาย ทางด้านความปลอดภัย ในภาคการผลิตและบริการ
 • ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย ให้สอดคล้องกับประเภทธุรกิจ ของผู้ที่เข้ารับการอบรม

Upcoming Courses

23
Feb 2021
22
Apr 2021
22
Jun 2021