Course Outline

 • ความหมายของการร้องเรียน ในมุมมองของบริษัทและของลูกค้า
 • สาเหตุของการร้องเรียนของลูกค้า
 • กระบวนการในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า
 • การบริหารความคาดหวังของลูกค้า เพื่อลดข้อร้องเรียน
 • การสร้างทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการร้องเรียนของลูกค้า
 • เทคนิคการจัดการเชิงรุก เกี่ยวกับการร้องเรียนของลูกค้า
 • เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุ และป้องกันการเกิดซ้ำเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า
 • เทคนิคการบริหารอารมณ์และความรู้สึกของลูกค้า
 • การจัดการกับลูกค้าที่กำลังโกรธ
 • การแปลงจากการร้องเรียนให้เป็นความพึงพอใจ และความภักดี
 

จุดเด่นของหลักสูตร

 • ประยุกต์ใช้เทคนิคทางจิตวิทยา เพื่อป้องกัน และจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า อย่างเป็นระบบ