Course Outline

 • การทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของความขัดแย้ง
 • สาเหตุและลักษณะที่สำคัญของความขัดแย้ง
 • วิธีการและแนวทางในการตอบสนองความขัดแย้ง
 • หลักการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความขัดแย้ง
 • การบริหารอารมณ์ และความรู้สึก เมื่อเกิดความขัดแย้ง
 • การใช้แนวทางความร่วมมือ ในการจัดการความขัดแย้ง
 • สไตล์การบริหารความขัดแย้ง 5 ประเภท
 • การบริหารความขัดแย้งกับคนที่มีพฤติกรรม และบุคลิกต่าง ๆ
 • เทคนิคการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ง
 • เทคนิคการจัดทำ Conflict Mapping เพื่อให้เข้าใจมุมมอง และความต้องการ ของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • เทคนิคการหาทางออกสำหรับความขัดแย้ง อย่างสร้างสรรค์

จุดเด่นของหลักสูตร

 • ประยุกต์ใช้เครื่องมือ และเทคนิคทางจิตวิทยา เพื่อให้สามารถจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ